Eğitimler

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri23 Mart 2023, Perşembe
14:00 - 16:00

Eğitim Hakkında

Seminere katılım ücretsiz olup; seminere katılmak isteyen üyelerimizin kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Kayıt yaptıran üyelerimize seminerimizden bir gün önce mail adreslerine katılım linki gönderileceğinden,  üyelerimizin mail adreslerini doğru girmeleri önem arz etmektedir.

 

Eğitim Programı

 • P O Z İ S Y O N U N  T E M S İ L  E T T İ Ğ İ  İ Ş İ N  O R G A N İ Z A S Y O N  T A R A F I N  D A N B E L İ R L E N E N  S O N U Ç L A R A  U L A Ş A B İ L M E S İ N E  A R A C I L I K  E D E C E K  Y E T E N E Ğ E  S A H İ P  K İ Ş İ L E R İ N  İ Ş  Y E R İ N E K  A Z A N D I R I L M A S I N I  A M A Ç L A M A K T A D I R .
 • M E V C U T  D U R U M  A N A L İ Z İ  V E  İ N S A N  G Ü C Ü İ H T İ Y A C I N I  B E L İ R L E M E
 • M Ü L A K A T  O R T A M I  V E  Ç E R Ç E V E N İ N  T A N I M L A N M A S I
 • B E K L E N T İ L E R  D O Ğ R U L T U S U N D  A Y E T E N E K  V E  B U  D O Ğ R U L T U D A  D E N E Y İ M L E N E R E K  E L D E  E D İ L E N  S O N U Ç L A R I N  A N L A Ş I L M A S I
 • M Ü L A K A T  Ç E Ş İ T L E R İ
 • M Ü L A K A T  S Ü R E S İ
 • Y E T K İ N L İ K  B A Z L I M Ü L A K A T
 • H A N G İ  Y E T K İ N L İ K L E R  A R A N M A L I
 • M Ü L A K A T  Ö N C E S İ N D E , M Ü L A K A T  E S N A S I N D A  D İ K K A T  E D İ L M E S İ  G E R E K E N L E R
 • S O R U  S O R M A  K I L A V U Z U , S O R U L M A M A S I  V E  Y A P I L M A M A S I  G E R E K E N L E R
 • M Ü L A K A T  E S N A S I N D A  M Ü L A K A T Ç I N I N  İ L E T İ Ş İ M  D İ L İ  ( S Ö Z , S E S , B E D E N D İ L İ , D İ N L E M E )
 • A D A Y  İ H T İ Y A Ç  V E  B E K L E N T İ N İ N  A L I N M A S I
 • A D A Y I N  K U R U L U Ş U N  Y A Z I L I  V E  Y A Y A Z I L I  O L M A Y A N  K Ü L T Ü R Ü N E  U Y G U N L U Ğ U N U N  D E Ğ E R L E N D İ R İ L M E S İ
 

Bizi Takip Edin

Eğitimlerimiz ile ilgili haberleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir, güncel bilgilere erişebilirsiniz.