Nasıl Üye Olabilirim?

Sıkça Sorulan Sorular / Üyelik İşlemleri için Tıklayınız

 

Genel Sekreterliğimiz bünyesinde yer alan İhracatçı Birliklerine üye olmak için aşağıda yer alan belgelerle birlikte ihraç edeceğiniz eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu (GTİP) da belirterek başvuru evraklarınızı taratıp öncelikle uyelik@uib.org.tr ye gönderiniz. Üyeliğiniz uygun görüldükten sonra size bildireceğimiz Birlik Banka Hesap Numarasına 200 TL Giriş Aidatının yatırılması istenecektir. Üyeliğin tamamlanması için üyelik formu ve taahhütname ıslak imzalı olacak şekilde belgelerin eksiksiz olarak tarafımıza ulaşmış olması gerekmektedir.

    1- Üyelik Formu ve Taahhütname

   2- Vergi Mükellefiyet Yazısı Fotokopisi (İnternet Vergi Dairesinden alınabilmektedir)

        Gerçek kişiler için ayrıca nüfus cüzdanı fotokopisi (TC KİMLİK Numaralı)

    3- İmza sirküleri fotokopisi

    4-    a-) Tüzel firmalar için ticaret sicil gazetesi fotokopisi

           b) Gerçek Kişiler için ticaret sicil gazetesi veya esnaf ve sanatkar sicil tasdiknamesi belgesinin fotokopisi

           c) Ortak Girişim, Joint-Venture, İş Ortalıkları, Adi İş Ortaklıkları ve Konsorsiyumları İçin durumlarını belirtir ortaklık sözleşmesi

    5- Giriş Aidatı Ödeme Dekontu (Dekont açıklamasına Firma Vergi Numaranız ile birlikte “Üyelik Giriş Aidatı Ödemesi” yazınız) (Yeni üye kaydınız kesinleşmeden lütfen giriş aidatını yatırmayınız)

       Önemli: Üyelik yazısı/Üye bilgi kartı ilk ihracatınız sonrasında verilmektedir. (Detaylı bilgi için tıklayınız)

 

Üyelik Yaptırılırken Dikkat Edilecek Hususlar

 • Üyelik başvuru formunda üye olmak istediğiniz birliği işaretleyiniz.
 • Üyelik başvuru formunda üye iletişim bilgilerini (adres, telefon, faks, e-posta) eksiksiz bir şekilde doldurunuz.
 • Üyelik başvuru formunda "İhracatçı Firmanın Temsil ve İlzama Yetkilisi/Yetkilileri" alanına gümrük müşaviri/mali müşavir iletişim bilgileri yazılmamalıdır. Yapacağımız duyuruların etkin bir şekilde ilgililere ulaştırılabilmesi açısından bu alana sadece firma yetkililerinin iletişim bilgileri yazılmalıdır.
 • Daha önce Genel Sekreterliğimiz bünyesinde bulunan herhangi bir Birliğe üye olan firmalar, sadece dilekçe ve taahhütname getireceklerdir.
 • Vekaletname ile üyelik yaptırılması halinde, vekaletname fotokopisi ve vekilin imza sirküleri eklenecektir.
 • Giriş aidatı her Birlik için 200 TL'dir. Yıllık aidat alınmamaktadır.
 • Başvuru formu ve taahhütnamedeki imzalar imza sirküleri ile birebir uyuşmalıdır. Aksi takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.

 

Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

5910 sayılı TİM ile İhracatçı Birlikleri'nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 03.09.2009 tarih ve 27338 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ilgili Yönetmelik hükümleri kapsamında;

 1. İhracat yapacak gerçek veya tüzel kişilerin, ihraç edecekleri malın ait olduğu sektörde faaliyet gösteren ve ticaret sicilinde kayıtlı merkez veya şube adreslerinin birinin bulunduğu en yakın birliğe üye olmaları ve Kanunda belirtilen ödemeleri yapmaları zorunludur.
 2. Birliklerden birine üye olan ihracatçı diğer birliklerin iştigal alanına giren maddeleri de üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilir. Ancak, sadece üyesi olduğu birliğin hizmetlerinden yararlanır ve genel kuruluna katılabilir.
 3. Birliğe üye olan gerçek ve tüzel kişi ihracatçılar diledikleri zaman yazılı olarak müracaat etmek suretiyle birlik üyeliğinden ayrılabilirler. Üyelikten ayrılanların, ayrıldıkları tarihe kadar olan yükümlülükleri ortadan kalkmış sayılmaz. Birlikten ayrılan üyenin yeniden üye olmak istemesi halinde varsa diğer genel sekreterliklere bağlı birliklerdekiler de dahil olmak üzere eski borçları ilgili birlik adına tahsil olunur.
 4. Üyeler;
  1. Kanun ve Yönetmeliklerde üyelikle ilgili olarak belirtilen görevleri yerine getirmekle,
  2. Birliklerin amaçlarına aykırı harekette bulunmamakla,
  3. Birlik yetkili organları tarafından istenecek bilgi ve belgeleri zamanında, tam ve doğru olarak vermekle,
  4. Birlik kararlarına uymakla,
  5. Birlik veri tabanında yer alan adres, telefon, faks, elektronik posta adresi ve internet adresi başta olmak üzere iletişim bilgilerinin güncelliğini sağlamakla,
  6. Birliğe kayıt sırasında giriş aidatı ve ihracat gerçekleştirilen veya birlik hizmetlerinden yararlanılan her yıl için yıllık aidat ödemekle,
  yükümlüdür.

Ebirlik Makbuz Taahhütnamesi için Tıklayınız