"Dahilde İşleme İzin Belgesi" Almak Veya Kapatmak İçin Gerekli Belgeler

"DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ" ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

FİRMA TANIMLAMASI VE KULLANICI YETKİLENDİRMESİ İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

 1. Dilekçe (Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)
 2. İhraç edilecek mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli) (*)
 3. İmza Sirküleri (Noter tasdikli)
 4. Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetelerinin her biri)
 5. Firmaya ait Vergi Numarası Belgesi (Aslı veya ilgili vergi dairesince tasdikli sureti)
 6. Firma Tanımlama Formu (Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış) (Ek-2)
 7. Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerce imzalanan ve nitelikli elektronik imza sahibi kişiye ilişkin olarak verilen noter tasdikli Taahhütname (İlgili kişinin elektronik imza sertifikası alınırken istenen kimlik bilgilerini, verilecek yetkinin süre sonunu ve noter huzurunda imzalandığına dair kaydı içerecek ve her bir kişi için ayrı ayrı düzenlenecek şekilde) (Ek-3) (**)
 8. İlgili firmanın ihracatçı birliği üyesi olduğuna dair belge (İlk kez Dahilde İşleme Rejiminden yararlanacak imalatçı-ihracatçı veya ihracatçılar için) (**)
 9. Gümrükçe Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (Varsa)
 10. Son döneme ait elektrik faturası (Her takvim yılı itibarıyla yenisi verilmek üzere)
 11. İlgili firmaya ait Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Bordrosu (Son 12 (on iki) aylık döneme ilişkin ve her takvim yılı itibarıyla yenisi verilmek üzere)(***)

Ekler:
Firma Tanımlama Formu (Ek-2)
Taahhütname (Ek-3)
SGK TABLO (Ek-4)

Azilname 

 

 

 

 

 

(*):Kesme çiçek, doğal çiçek soğanı, tavuk-balık yetiştiriciliği, araştırma, geliştirme ve deneme üretimi gibi kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için, ilgili kurumdan alınan belgenin aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği ibraz edilir.
(**):yan sanayici firma tanımlaması için bu belge aranmaz.
(***): ilgili firma tarafından, söz konusu bordro yerine her ay düzenlenen tahakkuk fişleri veya ilgili ssk başkanlığı sigorta il müdürlüğünden, aylık personel sayısı ile prim tutarlarını gösteren bir yazı da ibraz edilebilir.

Not :
1- firma tanımlamasına ve kullanıcı yetkilendirmesine yönelik olarak ek bilgi ve belge istenmesine, ibraz edilen bilgi ve belgelerde değişiklik ve yenilenme istenmesine veya yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden birinin veya birkaçının istenmemesine müsteşarlıkça (ihracat genel müdürlüğü) karar verilir.
2- taahütname süresinin dolması veya iptali durumunda, süresi dolan veya iptal edilen taahhütname ek-3'te belirtilen şekilde yenilenmedikçe, web sayfası vasıtasıyla ulaşılabilen bilgi sistemine ilgili kullanıcı tarafından erişim sağlanmasına müsteşarlıkça izin verilmez.
3- yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin sürelerinin dolması veya iptali durumunda, süresi dolan veya iptal edilen bilgi ve belgeler yenilenmedikçe, kullanıcı tarafından dahilde işleme izin belgesi müracaatına, revizesine veya kapatılmasına ilişkin işlemlere müsteşarlıkça izin verilmez.

 

 

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHHÜT HESABI KAPATILMASI İÇİN GEREKEN BELGELER

 

1)Dilekçe (Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)

2)Dahilde İşleme İzin Belgesinin kağıt ortamındaki basılı nüshası

3)İhracat Listesi (Kaşe ve imzalı)

3)İthalat Listesi (Kaşe ve imzalı)

5)Belge Özel şartları kısmında belirtilmesi halinde Ekspertiz Raporu (Belge süresi içerisinde alınmış, DİİB tarih-sayısı yazılı, firma adresinde inceleme yapıldığını belirtir, en az iki mühendis tarafından imzalanmış ve ilgili birimin yetkilileri tarafından tasdik edilmiş)

6)Telafi edici vergi sarfiyat tablosu, telafi edici vergi tablosu ve telafi edici vergi makbuzları

7)İthal edilen Hammaddenin ihraç edilen mamuller bünyesinde kullanıldığını tevsik eder sarfiyat tablosu

8)İhracatın serbest bölgeye yapılması halinde Ön statü formu ve Serbest Bölge İşlem formları kullanıcı nüshası asılları

9)Serbest bölgeden yapılan ithalata ilişkin gümrük beyannamesi ve bu ithalatın yapıldığı dahilde işleme izin belgesinin, dahilde işleme izninin veya yatırım teşvik belgesinin noter tasdikli örneği (Serbest bölgelerden yatırım teşvik belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalat yapılması halinde)

10)Belge kapsamında yurtiçi alım olması halinde Yeminli Mali Müşavirlerce onaylı İhracata İlişkin Gümrük Beyannamesi Listesi ve konuyla ilgili Yeminli Mali Müşavir Raporu(Yeminli MM Rapor Örneği)

11)Dahilde İşleme İzin Belgesi kapatma formu ve Aşım kontrol tablosu

12)Kapatma Başvuru Formu

13)Döviz Kredisi Taahhütnamesi

14) İkinci işlem görmüş ürünlere ait beyanname ve makbuz aslı

15) Elektronik ortam taahhütnamesi (Taahhütname örneği)

16) Belge süresinden sonra gerçekleşen ihracat, kat-i ithalat, mahrece iade vs. beyannameleri için Gümrük Kanunu 241.madde kapsamında ödenen ceza makbuzu asılları ile ceza kararları

17) Varsa kaşe ve imzalı diğer listeler (Kat-i ithalat, mahrece iade, ikinci işlem görmüş ürün, geri gelen, vs.)

 

Evrak Örnekleri İçin Tıklayınız.